មង្គល ៣៨ ប្រការ (The Thirty Eight Blessings)

មង្គល ៣៨ (ការធ្វើឲ្យមានជោគល្អ ទង្វើដែលនាំមកនូវសេចក្តីសុខចម្រើន – blessings; ហៅពេញថាឧត្តមមង្គល គឺមង្គលដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់- Mańgala : highest blessings)

គាថាទី១

អសេវនា ច ពាលានំ (មិនសេពគប់ជន ពាល-Bāla-asevanā: not to associate with fools; to dissociate from the wicked)

បណ្ឌិតានញ្ចសេវនា (សេពគប់ណ្ឌិត‑

Paņdi tasevanā : to associate with the wise)

បូជា ច បូជនីយានំ (បូជអ្នកដែលគួរបូជា-Pū janeyyapūjā : to honor those who are worthy of honor)

គាថាទី២

បដិរូបទេសវាសោ ច (នៅក្នុងប្រទេសដ៏សមគួរ-Paţirūpadesavāsa : living in a suitable region; good environment)

បុព្វេ ច កតបុញ្ញតា (ភាពជាអ្នកធ្វើបុណ្យទុកហើយក្នុងកាលមុន – Pubbekatapuññatā : having formerly done meritorious deeds)

អត្តសម្មាបណិធិ ច (តម្កល់ខ្លួនត្រូវ – Attasam māpaņidhi : setting oneself in the right course; right direction in self-guidance; perfect self-adjustment)

គាថាទី៣

ពាហុសច្ចញ្ច (ភាពជាអ្នករៀនសូត្រចេះចាំច្រើន- Bāhusacca : great learning; extensive learning)

សិប្បញ្ច (មានសិល្បវិទ្យា ជំនាញក្នុង

វិជ្ជាជីពរបស់ខ្លួន ‑ Sippa : skill;

knowledge of the arts and sciences)

. វិនោយ ច សុសិក្ខិតោ (មានរបៀបវិន័យ បានអប់រំខ្លួនល្អ – Vinaya : highly trained discipline)

១០សុភាសិតា ច យា វាចា (វាចាជាសុ ភាសិត ចេះប្រើវាចានិយាយឲ្យបានជាផលល្អ – Subhāsitavā cā : well-spoken speech)

គាថាទី៤

១១មាតាបិតុឧបដ្ឋានំ (បំរុងមាតាបិតា -Mātā pitu-upaţţhāna : support of mother and father)

១២.-១៣បុត្តទារស្ស សង្គហោបុត្តសង្គហ (សង្គ្រោះបុត្ត – Puttasaņgaha : cherishing of children) និងទារសង្គហ (សង្រ្គោះភរិយា‑ cherishing of wife)

១៤អនាកុលា ច កម្មន្តា (ការងារមិនច្របូកច្របល់ – Anākulakammanta : a livelihood which is free from complications)

គាថាទី៥

១៥ទានញ្ច (ចេះឲ្យទាន បរិច្ចាគសង្រ្គោះនិងបំពេញប្រយោជន៍ – Dāna : charity;liberality; generosity)

១៦ធម្មចិរយា ច (ប្រព្រឹត្តធម៌ តំរងនៅក្នុងធម៌ – Dhammacariyā : righteous conduct)

១៧ញាតិកានញ្ច សង្គហោ (សង្រ្គោះញាតិ – ñātakasaņgaha : rendering aid to relations)

១៨អនវជ្ជានិ កម្មានិ (ការងារដែលមិនមានទោស – Anavajjakamma : blameless actions; unexceptionable or beneficial activities)

គាថាទី៦

១៩អារតី វិរតី បាបា (លះអំពោះអាក្រក់ – Pāpavirati : abstaining from evils and avoiding them)

២០មជ្ជបានា ច សញ្ញាមោ (វៀរចាកការ ផឹកទឹកស្រវឹង – Majjapānasaññama : abstinence from intoxicants)

២១អប្បាមាទោ ច ធម្មេសុ (មិនប្រមាទ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ – Appamāda : diligence in virtue; perseverance in virtuous acts)

គាថាទី៧

២២គារវោ ច (សេចក្តីគោរព – Gārava : reverence; respect; appreciative action)

២៣. និវាតោ ច (សេចក្តីសុភាពទន់ភ្លន់ – Nivāta : humility; courtesy; politeness)

២៤សន្តុដ្ឋី ច(សេចក្តីសន្តោស-Santuţţhī : contentment)

២៥កតញ្ញូតា (មានសេចក្តីកតញ្ញូ- Kataññutā : gratitude)

២៦កាលេន ធម្មស្សវនំ (ស្តាប់ធម៌តាម កាលគួរ-Dhammassavana : the opportune hearing of the Doctrine; listening to good advice and the teaching of Truth on due occasions)

គាថាទី៨

២៧ខន្តី ច (មានសេចក្តីអត់អត់ – Khanti : patience; forbearance; tolerance)

២៨សោវចស្សតា (ជាអ្នកទូន្មានដោយ ងាយ – Sovacassatā : amenability to correction; obedience)

២៩សមណានញ្ច ទស្សនំ (បានជូបសមណៈ, ចូលទៅរកអ្នកស្ងប់រម្ងាប់កិលេស – Samaņadassana : seeing the holy men)

៣០. កាលេន ធម្មសាកច្ឆា (សន្ទនាធម៌តាមកាល រើសឱកាសសន្ទនាប្តូរចំណេះ ដឹង សេចក្តីយល់ឃើញ ការពិតសេចក្តីល្អ និងរឿងដែលជាប្រយោជន៍-Dhammasākacchā : religious

discussion at due seasons; regular or opportune discussion of Truth)

គាថាទី៩

៣១តបោ ច (សេចក្តីព្យាយាមដុតកំដៅ កិលេស ចេះគ្រប់គ្រងខ្លួន មិនបណ្តោយទៅតាមចំណង់ – Tapa : self-control; simple life)

៣២ព្រហ្មចរិយញ្ច (ប្រព្រឹត្តព្រហ្មចារីយ៍ ដើរតាមផ្លូវអរិយមគ្គ រក្សាការមិនត្រេកត្រ អាលក្នុងផ្លូវភេទ-Brahmacariya : a holy life)

៣៣អរិយសច្ចាន ទស្សនំ (ឃើញអរិយសច្ច យល់សេចក្តីពិតនៃជីវិត-Ariyasacca –dassana : discernment of the Noble Truths)

៣៤និព្វាន សច្ឆិកិរិយា ច (ធ្វើព្រះនិព្វានឲ្យប្រាកដ សម្រេចនិព្វាន – Nibbāna-sacchikiriyā : realization of Nibbana)

គាថាទី១០

៣៥ផុដ្ឋស្ស លោកធម្មេហិ ចិត្តំ យស្ស ន កប្បតិ (ប្រទះលោកធម៌ចិត្តមិនរង្គោះរង្គើ- Akampita citta : to have a mind which is not shaken when touched by worldly vicissitudes)

៣៦អសោកំ (ចិត្តមិនសោកសៅ – Asokacitta : to have the mind which is free from sorrow)

៣៧វិរជំ (ចិត្តប្រាស់ចាកធុលី-Virajacitta : to have the mind which is undefiled)

៣៨ខេមំ (ចិត្តក្សេម – Khemacitta : to have the mind which is secure)

គាថាមួយមានបទសរុបថា “ឯតម្មង្គលមុត្តមី នេះជាមង្គលដ៏ឧត្តម‑ this is the highest blessing) ។

មានគាថាសរុបចុងមង្គលទាំង៣៨ នេះថា “ឯតាទិសានិ កត្វាន សព្វត្ថមបរាជិតា សព្វត្ថសោត្ថី គច្ឆន្តិ តន្តេសំ មង្គលមុត្តមន្តិ” ប្រែថា “ទេវតាទាំងឡាយ ធ្វើនូវមង្គលយ៉ាងនេះហើយ រមែងជាអ្នកមិនបរាជ័យក្នុងទីទាំងពួង រមែងដល់នូវ សិរីសួស្តីក្នុងទីទាំងពួង នេះគឺឧត្តមមង្គលរបស់ទេវតាមនុស្សទាំងឡាយនោះ” (Those who have done these things see no defeat and go in safety everywhere. To them these are the highest blessings.)។

Previous Next

Comments are closed.